Plánovaná výstavba ubytovacího resortu

Společnost Golf Čertovo břemeno s.r.o., která patří do skupiny SEBRE Holding a.s., plánuje další rozšiřování golfového hřiště a výstavbu ubytovacího resortu v Alenině Lhotě. Ubytovací resort je naplánován mimo stávající intravilán osady Alenina Lhota, na tzv. "zelené louce" (ale i skutečně na zelené louce), na pozemku s nejvyšší kvalitou půdy a nejvyšším stupněm ochrany. Rozloha ubytovacího resortu je plánována na 1,4 ha, což představuje rozlohu 43% stávajícího intravilánu osady Alenina Lhota.
V Alenině Lhotě se nachází již dvě ubytovací zařízení s celkovou kapacitou cca 90 lůžek (z toho jedno ubytovací zařízení je již ve vlastnictví Golf Čertovo břemeno s.r.o.). V nedalekém Ski Areálu Monínec a v přilehlých penzionech kolem Monínce je k dispozici dalších zhruba 500 lůžek. Polovina všech nabízených ubytovacích kapacit jsou hotelového typu, tedy splňují standardy pro náročnější klientelu.
Zástupci společnost Golf Čertovo břemeno s.r.o., žehrají, že pro ekonomickou udržitelnost jejich golfového hřiště je bezpodmínečně nutné zajistit ubytování pro 70 hráčů. Je však velice sporné, zda stavba ubytovacího resortu v řádech sta miliónů korun tuto ekonomickou udržitelnost skutečně zajistí. Plánovaná stavba, která by si jistě zasloužila mnoho architektonických ocenění, svým organickým vzezřením vychází ze snahy o minimalizaci narušení stávající krajiny, výsledek této snahy je však dle dostupné vizualizace velmi rozporuplný. Stavba mění krajinný ráz, nezohledňuje stávající tradiční architekturu osady Alenina Lhota a svým měřítkem a dispozicí překračuje tradiční urbanistický ráz dané lokality.
Je třeba si dále uvědomit dopady stavby na danou lokalitu. Alenina Lhota, která má všehovšudy 8 čísel popisných, a její okolí je již enormně přetíženo jak stávajícím provozem golfového hřiště, tak stávajícím provozem ubytovacích zařízení. Další výstavba může mít výrazně negativní dopad na hydrologický režim (stavbou je plánováno 20 vrtů na tepelné čerpadlo a 7 vrtů na vodu), především pokud je umístěna na nivní louce, ke které se vážou spodní vody, prameny, potoky a rybníčky. Je třeba brát v potaz i to, že v severní části Přírodního parku Jistebnická vrchovina se nachází nadregionální biocentrum s několika biokoridory, které slouží k migraci rostlin a živočichů. Jeden z biokoridorů prochází i osadou Alenina Lhota. Další dopady související s dopravou, hlukem, bezpečností provozu, odpadky aj. netřeba více rozebírat, stejně tak dopady průběhu výstavby ubytovacího resortu.
Věříme, že si stavba najde uplatnění v lokalitách, kde již po přírodě není ani památky, popř. poblíž velkých měst, kde může skutečně kus přírody suplovat.

Naše proč?

Proč až nyní je tak extrémní tlak na výstavbu vlastního ubytování, když je golfové hřiště úspěšně provozováno již téměř 25 let a to po celou tuto dobu bez vlastního ubytování? Pozn.: Golf Čertovo břemeno, s.r.o., již koupilo další kontroverzní stavbu v Alenině Lhotu, Chalupu Gold p. Krejzy, s kapacitou 35 lůžek.

Proč je výstavba megalomanského ubytovacího resortu o velikosti 1,4 ha což je pro představu jeden a půl náměstí v Českých Budějovicích, plánována ve volné krajině, na pozemku s nejvyšší kvalitou půdy a nejvyšším stupněm ochrany?

Proč se argumentace investora neustále mění a proč chce zastavovat krajinu, jejíž malebnost a výjimečnost vehementně zdůrazňuje při všech svých PR aktivitách?

Proč je návrh územního plánu „schizofrenní“ vůči zadání územního plánu a nerespektuje podkladové analytické dokumenty, např. Nařízení Jihočeského kraje o přírodním parku Jistebnická vrchovina, Kategorizace sídel ORP Tábor 2017, Rozbor hodnot sídel ORP Tábor 2018 a další?

Proč nejsou zohledněny další stanoviska dotčených orgánů státní správy, např. stanovisko Odboru životního prostředí v Táboře, Odboru kultury a památkové péče Jihočeského kraje?

Proč nejsou zohledněna nesouhlasná stanoviska místních osadních výborů, místních občanů a širší odborné veřejnosti? (námitka k územnímu plánu, petice, otevřené dopisy aj.)

Proč nikoho nezajímá dopad této rozporuplné investice na kvalitu života místních obyvatel kteří tu vždy byli, jsou a budou, zatímco investor přijde a zase odejde?

Proč část veřejnosti přistupuje ke stavbě formou "mě se to líbí, tak proč ne" - je to skutečně takhle jednoduché rozhodnutí?

Proč není zohledněna přetíženost krajiny v dané lokalitě, skutečně chceme sever Jistebnicka obětovat masové turistice?

Golfové dění a naše aktivity v čase

Časová osa

LISTOPAD 2019
- vstup nového investora do společnosti Golf Čertovo břemeno s.r.o., (SEBRE Holding a.s. vlastní 90% a Vitri s.r.o. vlastní 10%)

ÚNOR 2021
- ukončena řádná rebonitace Státním pozemkovým fondem, louka patří do bonitní třídy č.1 s nejvyšším stupněm ochrany

DUBEN 2021
- koupě louky v Alenině Lhotě o velikosti cca 2 ha společností Golf Čertovo břemeno s.r.o.
- zahájení vyjednávání s majiteli okolních pozemků kvůli přívodu el. energie

ČERVEN 2021
- představení návrhu územního plánu a první zmínka o vybudování ubytovacího resortu v Alenině Lhotě

ČERVENEC / SRPEN 2021
- reakce místních občanů na zastavování území peticí a námitkou k územnímu plánu
- "lobování" zástupců Golf Čertovo břemeno s.r.o., u místních obyvatel
- provedení nové rebonitace na žádost nového vlastníka louky, 70% louky patří do bonitní třídy č.3, tzn. lze na ní stavět
- zahájení odlesňování pozemků, modelaci terénu a melioračních prací bez vědomí dotčených institucí

ZÁŘÍ / ŘÍJEN 2021
- "lobování" zástupců Golf Čertovo břemeno s.r.o. u zastupitelů města Jistebnice, individuální zpracovávání zastupitelů v klubovně společnosti (někteří zastupitelé účast odmítli a počkali si na rozšířenou Radu města, kde byla představena územní studie ubytovacího resortu)
- představeni územní studie ubytovacího resortu zástupcům místních obyvatel
- veřejná prezentace územní studie ubytovacího resortu v klubovně společnosti, kdy místní obyvatelé vyjádřili svůj nesouhlas a na protest tuto prezentaci opustili ještě před jejím zahájením
- zahájení stavebních prací na rybníku Ježek, opět bez vědomí dotčených institucí
- podání podnětů na prošetření stavebních úprav rybníka Ježek a odlesňování, modelací terénu a melioracím na pozemcích za rybníkem Ježek dotčeným institucím
- články k danému tématu v Jistebnickém zpravodaji

LISTOPAD 2021
- zařazení do programu veřejného zasedání zastupitelstva diskusi k plánovanému ubytovacímu resortu, článek v Týdeníku Táborsko 46/2021
- nesouhlasné vyjádření všech osadních výborů severní části Jistebnicka k výstavbě ubytovacího resortu
- konzultace zástupců místních obyvatel s táborským Odborem životního prostředí, Odborem Územního plánování, se Státním pozemkovým fondem k rebonitaci a další

PROSINEC 2021
- rozhovor se zástupci Golf Čertovo břemeno s.r.o., v Týdeníku Táborsko 48/2021
- schůzka se starostou města Jistebnice
- schůzka se zastupiteli města Jistebnice
- rozhodnutí o založení spolku Pod Javorovou skálou, z.s.
- článek Bolsonarovi žáci Ing. Noháče v Týdeníku Táborsko 50/2021
- zveřejnění internetové verze PETICE za zastavení developerského projektu na pozemcích č. 410/12, č. 601/3 u osady Alenina Lhota, část obce Jistebnice, katastrální území Cunkov, s cílem zachování původní krajiny v přírodním parku Jistebnická vrchovina.

LEDEN 2022
- oficiální založení spolku Pod Javorovou skálou, z.s.
- distribuce papírové verze petice na vybraná místa
- další nesouhlasná stanoviska a otevřené dopisy z dotčených osad a měst
- schůzka na místě plánované výstavby se starostou města Jistebnice Ing. Jiřím Popelkou a starostou města Mladá Vožice a senátorem za obvod č.13 (Táborsko) v jedné osobě Mgr. Jaroslavem Větrovským
- založení spolkového transparentního účtu
- zahájení kampaně na DARUJME.CZ

ÚNOR 2022
- zpracování hydrogeologického posudku Mgr. Eckhardtem a odborného stanoviska k narušení krajinného rázu Ing. Bukáčkem
- schůzka se zastupiteli a obyvateli severní části Jistebnicka v hospůdce U Bizona (dorazilo pouze 6 zastupitelů)
- informace o ohrožení lokality v inzertních a kulturních novinách Partners (bezplatná nabídka našeho fanouška)
- schůzka se zastupiteli města před veřejnou schůzí zastupitelstva města Jistebnice
- investor distribuuje zavádějící letáky a vyvěšuje stejně zavádějící plakáty určené k propagaci záměru

BŘEZEN 2022
- zasedání zastupitelstva města Jistebnice, kde proběhlo hlasování o návrhu vyjmutí dotčené plochy Z-38 z ÚP. Pro přijetí návrhu hlasovalo 9 zastupitelů, proti přijetí pak 5. Dotčená plocha Z-38 byla tedy z návrhu ÚP vyřazena.

Jaké jsou naše obavy?

  • Nedostatek vody pro místní obyvatele i přírodu.
  • Ztráta výjimečného charakteru a prostupnosti původní krajiny, aneb není zeleň, jako „zeleň“.
  • Nebezpečný precedens - příliv dalších investorů.

S výstavbou nesouhlasí a petici podepsali, protože:

Úpravy rybníka Ježek

Odlesňování, modelace terénu


Znáte někoho, kdo nám může pomoci, poradit? Chcete nám říci svůj názor? Chcete se přidat? Napište nám!


Email:
podjavorovouskalou@gmail.com